Philip Taylor (Flickr) - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Philip Taylor (Flickr) – Creative Common

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od osiąganych przez Ciebie dochodów. Wyboru tego dokonujemy na bardzo wczesnym etapie, już w momencie składania wniosku o rejestrację działalności w CEIDG. Wybór ten jest niezmiernie ważny, gdyż wypływa na wysokość podatku dochodowego, czyli na nasze przyszłe zyski, ale także na rodzaj prowadzonej ewidencji. Dodatkowo jego zmiana będzie możliwa dopiero w następnym roku podatkowym w terminie do 20 stycznia.

Warto jeszcze pomyśleć, czy wolimy rozliczać się z fiskusem miesięcznie czy kwartalnie. Zmianę częstotliwości rozliczania możemy zmienić w każdym nowym roku podatkowym i na podjęcie tej decyzji mamy czas do 20 lutego.

Wyróżnia się następujące formy opodatkowania:

 • Na zasadach ogólnych – skala podatkowa 18 i 32% oraz tzw. kwota wolna;
 • Podatek liniowy – 19%;
 • Zryczałtowane formy opodatkowania;
  • Karta podatkowa;
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

Skala podatkowa i podatek liniowy.

Przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatku liniowego podatek obliczysz od faktycznie osiągniętego dochodu, czyli osiągnięty przychód minus poniesione koszty uzyskania przychodu.

Podatek płacony na zasadach ogólnych płacony jest od dochodu w wysokości 18% i obniżeniu o kwotę wolną oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli wiesz, że w danym roku nie przekroczysz kwoty dochodu 85.528 zł wybierz tę formę. W przeciwnym wypadku korzystniejszy jest dla Ciebie podatek liniowy w wysokości 19%. Tu także odliczysz od podatku zapłacone ubezpieczenie zdrowotne. Porównanie tych form na przykładzie przedstawię w następnym artykule.

Przy tej formie opodatkowania musisz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jeżeli Twoje przychody w bieżącym roku podatkowym wyniosą, co najmniej równowartość 1 200 000 euro to będziesz obowiązany w następnym roku prowadzić księgi rachunkowe.

Wadą podatku liniowego jest brak możliwości wspólnego rocznego rozliczenia się z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie możesz także korzystać z ulg podatkowych np. tzw. ulgi na dzieci.

Na opłacanie podatku liniowego nie powinni się decydować podatnicy, którzy zamierzają wykonywać usługi na rzecz byłych lub obecnych pracodawców odpowiadające czynnościom, które wykonywali lub wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy zastosowaniu ryczałtu podatek będzie liczony od przychodu i poniesione przez Ciebie koszty nie mają wpływu na jego wysokość. Jedyne możliwe odlicz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz darowizna.

Odliczysz także od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości.

Zatem jeżeli wiesz, że czekają Cię spore wydatki, będziesz zatrudniać pracowników warto się zastanowić czy nie lepsza jest omówiona wcześniej forma.

Dodatkowo nie każdy może być ryczałtowcem. Jeżeli planujesz prowadzić między innymi aptekę, lombard czy kantor to nie możesz skorzystać z tej formy opodatkowania.

By pozostać ryczałtowcem nie można uzyskać przychodów w wysokości przekraczającej 150.000 EURO. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.

 • 20% np. wolne zawody typu lekarze, pielęgniarki, tłumacze itp.;
 • 17 % np. wynajem samochodów osobowych, hoteli;
 • 8,5% działalność gastronomiczna – sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 1,5 %;
 • 5,5% działalność wytwórcza i budowlana;
 • 3% handel i gastronomia.

Przy tej formie opodatkowania musisz prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności.

Warto wspomnieć, że w przypadku wyboru tej formy opodatkowania nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie ma także prawa do odliczeń z tytułu ulgi na dzieci.

Karta podatkowa

Na koniec zostaje karta podatkowa gdzie wysokość podatku jest z góry ustalona za pomocą decyzji wydanej przez urząd Skarbowy i nie ma tu znaczenia wysokość osiągniętego przychodu ani poniesionych kosztów. Podobnie jak w przypadku ryczałtu nie masz prawa do żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Forma ta jest przeznaczona dla ściśle określonych w rodzajów działalności ze względu na zakres, rozmiar, warunki, w których jest prowadzona. Możesz z niej skorzystać między innymi, gdy planujesz prowadzić działalność jako: zegarmistrz, tapicer, krawiec, taksówkarz albo wykonywać wolny zawód. Także w przypadku handlu detalicznego czy gastronomi, ale z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%.

Bardzo ważne jest to, że nie możesz:

 • Korzystać z usług innych firm, z wyjątkiem usług specjalistycznych.
 • Zatrudniać osób na umową zlecenia i o dzieło, a jedynie o pracę uważając żeby nie przekroczyć limitów zatrudnienia.
 • Twój małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie, co ty, ale może pracować razem z Tobą.

Inaczej stracisz prawo do bycia na karcie podatkowej.

Podsumowując

Decydując się na wybór formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę:

 • Rodzaj działalności, gdyż nie każdy może korzystać z danej formy opodatkowania.
 • Rozmiar prowadzonej przez Ciebie działalności.
 • Wysokość spodziewanych przychodów.
 • Szacunkową wielkość ponoszonych kosztów, w tym zawiązanych z zatrudnieniem pracowników.

Możesz ocenić ten wpis.
[yasr_visitor_votes]