Skala podatkowa w 2016 r dla osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85.528 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Kwota wolna od podatku w wynosi 3.089 zł * 18% = 556,02 zł

Składki ZUS

Żelazna zasada, jaką należy zapamiętać przy ubezpieczeniach zarówno społecznych, jak i zdrowotnych to, że są one kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie, kiedy je zapłacimy. Dopiero wtedy możemy je odliczyć od dochodu, czy też od podatku.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy dla przedsiębiorców dzielimy na dwie podstawowe grupy. Na tych, którzy płacą tak zwany mały ZUS, czyli korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek oraz tych, którzy płacą tzw. duży ZUS, czyli opłacają składki na zasadach ogólnych.

Z kolei składki na ubezpieczenie zdrowotne są dla obu grup przedsiębiorców takie same.

Składki na ubezpieczenia tzw. Mały ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym 1.850 * 30% = 555,00 zł

 

Składki na ubezpieczenia społeczne ustala się mnożąc podstawę wymiaru przez odpowiednie stawki procentowe:

Rodzaj ubezpieczenia Podstawa Stawka Comiesięczna kwota do zapłaty do ZUS w okresie:

1.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

emerytalne 555,00 zł 19,52 % 108,34 zł
rentowe 555,00 zł 8,00 % 44,40 zł
chorobowe 555,00 zł 2,45 % 13,60 zł
wypadkowe 555,00 zł ? Patrz wypadkowe

Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy, chyba, że ustalona przez nich podstawa od której opłacają składki na ubezpieczenia społeczne przekroczy kwotę wynagrodzenia minimalnego czyli 1850 zł..

Składki na ubezpieczenia tzw. duży ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

Okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek to kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 4.055 * 60% = 2.433,00 zł

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Podstawa Stawka Comiesięczna kwota do zapłaty do ZUS w okresie:

1.01.2015 r.- 31.12.2015 r.

emerytalne 2.433,00 zł 19,52 % 474,92 zł
rentowe 2.433,00 zł 8,00 % 194,64 zł
chorobowe 2.433,00 zł 2,45 % 59,61 zł
wypadkowe 2.433,00 zł ? Patrz wypadkowe

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rodzaj ubezpieczenia  

Podstawa

Stawka Comiesięczna kwota do zapłaty do ZUS w okresie:

1.01.2015 r.- 31.12.2015 r.

Minimalna składka na Fundusz Pracy 2.433,00 zł 2,45% 59,61 zł

 

Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla tzw. małego i dużego ZUSu.

Okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek to kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego 4.139,42 zł * 75% = 3.104,57 zł

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od podanej podstawy wymiaru wynosi:

 

Podstawa

Stawka Comiesięczna kwota do zapłaty do ZUS w okresie:

1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Kwota do zapłaty do ZUS 3.210,60 zł 9,00 % 288,95 zł

 

UWAGA: w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, nie możemy odliczyć od podatku całej składki zapłaconej do ZUSu (tj. 9% z podstawy), a tylko 7,75% wymiaru podstawy.

 

Podstawa

Stawka Comiesięczna kwota do odliczenia od podatku w okresie:

1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Kwota do odliczenia od podatku dochodowego (zł) 3.210,60 zł 7,75 % 248,82 zł

Stopa procentowa na Ubezpieczenie wypadkowe zarówno dla tzw. małego i dużego ZUSu.

W jaki sposób ustala się stawkę na ubezpieczenie wypadkowe?

Stawka na ubezpieczeni wypadkowe jest corocznie zmieniana i nowa stawka obowiązuje zawsze od kwietnia danego roku. Poniżej opisane są ogólne zasady ustalania stawki na ubezpieczanie wypadkowe dla trzech grup płatników.

Jeżeli jesteś płatnikiem ZUS, podlegasz wpisowi do rejestru REGON i zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych to stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

  • Od  1.04.2015 obowiązuje stawka w wysokości 1,80% = 50% * 3,6%.

Jeżeli jesteś płatnikiem ZUS, podlegasz wpisowi do rejestru REGON i zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych to stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe zależy od tego czy:

  • do ZUS przekazywałeś informacje ZUS IWA przez trzy kolejne
  1.     jeżeli tak to stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS.
  2.   jeżeli nie to stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności.

Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy.

  • Od  1.04.2015 obowiązuje stawka w wysokości 1,80% = 50% * 3,6%.